Alley Oops! 4-0 Elefanter i Stim

Spelare Poäng Mål Assist Räddningar Skott Spelare Poäng Mål Assist Räddningar Skott
Alley Oops! Match 1 Elefanter i Stim
Kimcchee 728 3 0 2 7 Sweggae 440 1 0 2 4
Sberg 502 2 0 2 6 Xite 158 0 0 1 1
Thugga 449 0 4 1 3 Nyllet 140 0 0 1 2
1679 5 4 5 16 738 1 0 4 7
Alley Oops! Match 2 Elefanter i Stim
Thugga 604 2 2 0 3 Xite 274 0 0 1 0
Sberg 469 3 0 0 5 Sweggae 241 0 0 2 0
Kimcchee 294 0 2 1 1 Nyllet 167 0 0 1 1
1367 5 4 1 9 682 0 0 4 1
Alley Oops! Match 3 Elefanter i Stim
Sberg 1020 5 1 3 7 Xite 306 0 0 3 0
Kimcchee 506 2 2 1 3 Sweggae 202 1 0 0 4
Thugga 308 1 2 0 4 Nyllet 170 0 0 1 2
1834 8 5 4 14 678 1 0 4 6
Alley Oops! Match 4 Elefanter i Stim
Thugga 655 3 1 1 6 Nyllet 234 0 0 1 2
Sberg 360 1 1 2 1 Xite 220 0 1 1 2
Kimcchee 170 0 0 1 3 Sweggae 206 1 0 0 2
1185 4 2 4 10 660 1 1 2 6